Ga naar content

Bezwaar & beroep: Veelgestelde vragen

U kunt zelf hoger beroep aantekenen, zonder juridische bijstand. Toch is het erg belangrijk om wel een professionele rechtshulpverlener in de arm te nemen. Uw kansen op succes in de gerechtelijke procedure kunnen hierdoor fors toenemen.

De hoger beroepprocedure is niet kosteloos. U moet een bijdrage in de administratieve kosten betalen. Deze bijdrage wordt griffierecht genoemd. In een hoger beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep is dit een bedrag van 110 euro. Als u daarnaast een advocaat of jurist heeft ingeschakeld, komen deze kosten in principe ook voor uw rekening.

Als de Centrale Raad van Beroep uw hoger beroep gegrond verklaart, krijgt u het door u betaalde griffierecht door de uitkeringsinstantie vergoed.

Dat is mogelijk. Toch moet u er rekening mee houden dat u niet alle gemaakte kosten volledig vergoed krijgt, zelfs niet als u de procedure wint.

Als uw beroep gegrond wordt verklaard, kunt u de Centrale Raad van Beroep vragen u een schadevergoeding toe te kennen. U moet hier dan wel nadrukkelijk om gevraagd hebben voordat de Centrale Raad van Beroep tot een uitspraak gekomen is.

U kunt uw klacht dan indienen bij de instantie zelf. Binnen elke uitkeringsinstantie, zorgverzekeraar of gemeente is een speciale medewerker of klachtencommissie aangesteld om klachten af te handelen.

Hoewel u een mondeling kunt klagen, heeft een schriftelijke klacht vaak meer effect. Als de betreffende instantie geen standaard klachtenformulier heeft, kunt u gewoon een brief sturen. Geef in deze klachtenbrief aan wat er gebeurd is en waarom u precies een klacht indient.

Het gaat bij een klacht altijd om de manier waarop u door de uitkeringsinstantie bent behandeld. Bij bezwaar (en beroep) gaat om een beslissing van een instantie waar u het niet mee eens bent.

Als de uitkeringsinstantie, zorgverzekeraar of gemeente uw klacht gegrond verklaard, moet hier een bepaald gevolg aan verbonden worden. Dit gevolg kan bestaat uit excuses en/of een verhelderend gesprek met de betreffende medewerker. Als u schade geleden heeft, kunt u de betreffende instantie vragen om deze schade te vergoeden.

In het algemeen heeft het indienen van een klacht zeker wel zin. De betreffende instantie kan haar gedrag of beleid bijstellen. Bovendien wordt het makkelijker om eventuele schade op de (uitkerings)instantie te verhalen als uw klacht gegrond verklaard wordt.

Terug naar boven