Ga naar content

Algemene Ouderdomswet: Veelgestelde vragen

Helaas kunt u niet meer in alle landen ter wereld een AOW-pensioen ontvangen. Dat kan alleen in de EU of in een zogenaamd verdragsland.

Het omslagstelsel houdt in dat de AOW-uitkeringen van 65-plussers in Nederland betaald worden door de premies die 65-minners op dit moment verplicht afdragen via de belastingheffing.

Naarmate de Nederlandse bevolking vergrijst, zal het steeds lastiger worden om op deze manier de AOW-pensioenen ook voor de volgende generaties veilig te stellen.

Als u gedurende vijftig jaren verzekerd bent geweest voor de AOW, dan is de hoogte van uw AOW-uitkering afhankelijk van uw leefsituatie. Voor een alleenstaande bedraagt het AOW-pensioen in principe 70% van het nettominimumloon.

Voor gehuwden en/of samenwonenden geldt een AOW-uitkering van 50% van het nettominimumloon (per persoon). Voor eenoudergezinnen is de AOW-uitkering gelijk 90% van het netto minimumloon.

Op de website van de SVB vindt u de meest actuele bedragen.

U krijgt een toeslag voor uw vrouw totdat zij 65 jaar is. Daarna krijgt zij zelf een AOW-pensioen. De hoogte van de toeslag hangt af van het inkomen van uw vrouw. Inkomsten uit arbeid, zoals loon, worden gedeeltelijk vrijgelaten.

Inkomsten uit in verband met arbeid, zoals bijvoorbeeld een WAO-uitkering worden volledig van de toeslag afgetrokken.

Ja, dat klopt. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de AOW-toeslag afgeschaft. Dat betekent dat u bij een aanvraag voor een AOW-pensioen vanaf die datum geen toeslag meer voor uw partner kunt krijgen. Had u al een toeslag op 1 januari 2015, dan houdt u deze.

Uw vrouw komt dan in aanmerking voor de algemene heffingskorting. Zij kan dit aanvragen bij de Belastingdienst. Zij krijgt dan maandelijks het bedrag aan algemene heffingskorting uitbetaald.

Nee, dit heeft geen gevolgen voor uw pensioen. U mag zoveel bijverdienen als u wilt.

Ja, de overlijdensuitkering is gelijk aan één maand AOW-pensioen, zonder toeslag maar met vakantietoeslag. Op deze uitkering wordt geen loonheffing ingehouden.

Allereerst uw partner. Is die er niet dan uw minderjarige kinderen. Zijn die er niet dan gaat de uitkering naar degene met wie u samenwoonde en voor wie u meer dan de helft in het levensonderhoud voorzag.

Ja, dat heeft tot gevolg dat uw AOW-pensioen voor alleenstaande wordt verlaagd naar dat voor een gehuwde. Uw pensioen daalt dan van 70% van het minimumloon naar 50% van het minimumloon.

Terug naar boven