Ga naar content

Uitkeringen licht gestegen per 1 januari 2010

Met ingang van 1 januari 2010 zijn de uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid licht gestegen. Het gaat dan om uitkeringen zoals de AOW, Anw, WW, WIA, WAO en Wajong. De stijging heeft te maken met het feit dat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het eveneens licht gestegen minimumloon.

Wettelijk minimumloon

Het wettelijke minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder is met ingang van 1 januari 2010 (exclusief 8% vakantietoeslag) gestegen van 1.398,60 euro bruto per maand naar een bedrag van 1.407,60 euro bruto per maand. Het gaat hier dus om een stijging van 0,64%.

Door deze stijging van het wettelijk minimumloon zijn ook de meeste uitkeringen gestegen. Toch is deze stijging niet altijd gelijk aan het percentage van 0,64% omdat een en ander afhankelijk is van uw persoonlijke situatie. De meeste mensen met een uitkering zullen er een paar euro per maand op vooruitgaan.

Maximumdagloon

Ook het zogenaamde maximumdagloon is per 1 januari 2010 verhoogd van 185,46 euro bruto naar 186,65 euro bruto inclusief vakantietoeslag. Het maximumdagloon bepaalt het plafond in de werknemersverzekeringen zoals de WW, ZW en WIA.

Een voorbeeld.

De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van uw dagloon. Uw dagloon wordt door het UWV bepaald door uw bruto jaarinkomen (inclusief vakantietoeslag en eventuele 13e maand) te delen door 261 of uw bruto maandinkomen te delen door 21,75.

Stel dat u een bruto maandinkomen (inclusief vakantietoeslag) ontvangt van 4.500 euro. Uw bruto dagloon is dan 4.500 gedeeld door 21,75 = 206,90 euro. Dit is hoger dat het maximumdagloon van 186,65 euro. Als u dus in aanmerking komt voor een WW-uitkering zal deze (vanaf de 3e maand) 70% bedragen van het maximumdagloon. Dit komt dus neer op een maximale maandelijkse WW-uitkering van (186,65 x 70% x 21,75) ca. 2.841 euro bruto (inclusief vakantietoeslag).

Maximale WW-uitkering

De WW-uitkering wordt per 4 weken uitbetaald. Een uitkeringsmaand kent 20 dagen. Bovendien wordt uw vakantietoeslag in mei uitgekeerd. Bij een inkomen boven het maximumdagloon, dat wil zeggen een bruto maandinkomen van 3.759 euro of meer (exclusief vakantietoeslag), wordt de maximale WW-uitkering bereikt.

De maximale WW-uitkering bedraagt 172,82 euro (het maximumdagloon exclusief 8% vakantietoeslag) maal 20 uitkeringsdagen x 70% = 2.419 euro per 4 weken. In de maand mei ontvangt u daarnaast dan nog vakantietoeslag ter grootte van 8%.

De eerstvolgende verhoging van de uitkeringen zal per 1 juli 2010 plaatsvinden.

Dit bericht is geplaatst door de redactie van Judex.nl. Uw reactie is welkom op info@judex.nl

Terug naar boven