Ga naar content

Werknemer weigert passende functie en verliest recht op WW

Een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep laat zien dat er de nodige risico’s zitten aan het weigeren van een door de werkgever aangeboden alternatieve functie. Als er namelijk sprake is van een “passende functie” kan weigering tot gevolg hebben dat het recht op WW komt te vervallen.

Dit laatste ondervond een jurist die na een psychologisch onderzoek van zijn werkgever te horen kreeg dat hij niet langer in de functie van jurist werkzaam kon blijven. Het onderzoek had namelijk uitgewezen dat de intellectuele capaciteiten van de werknemer zich op een relatief laag niveau bevonden ten opzichte van andere academici. In een door de werkgever gestarte ontslagprocedure oordeelde de kantonrechter dat de werkgever de plicht had om de werknemer een concreet verbetertraject aan te bieden en de mogelijkheid om een andere lagere gekwalificeerde functie te gaan vervullen.

De werkgever nam deze aanwijzing van de kantonrechter ter harte en bood de werknemer de functie van medewerker juridische zaken aan. Het betrof een functie op MBO niveau waarbij bovendien het salaris van de werknemer over een periode van anderhalf jaar zou worden afgebouwd.

Werknemer: dit is geen passende functie

De werknemer weigert dit aanbod. Volgens hem is er geen sprake van een passend aanbod omdat de functie zowel qua inhoud als qua beloning van een veel lager niveau is dan zijn oorspronkelijke functie.
De werkgever start opnieuw een ontslagprocedure en wordt in deze procedure volledig in het gelijk gesteld. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden zonder enige vergoeding. Daarmee is het leed voor de werknemer nog niet geleden. Als hij vervolgens een WW-uitkering aanvraag wordt deze aanvraag door het UWV afgewezen.

Zowel de rechtbank als ook de Centrale Raad van Beroep stellen het UWV in het gelijk. Een werknemer is op grond van¬†artikel 24 van de WW¬†verplicht om te voorkomen dat hij verwijtbaar werkloos wordt doordat hij nalaat aangeboden passende arbeid te aanvaarden. Volgens dit wetsartikel is “passende arbeid” alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.

Rechter: werknemer is verwijtbaar werkloos geworden

De Centrale Raad van Beroep stelt in dit geval vast dat de aangeboden functie weliswaar op een veel lager niveau lag dan voorheen, maar wel was berekend voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer. Ook de overgangsregeling voor het salaris is volgens de Centrale Raad van Beroep aanvaardbaar. Door de passende functie niet te accepteren is de werknemer verwijtbaar werkloos geworden en heeft het UWV hem terecht een WW-uitkering geweigerd.

Deze uitspraak heeft natuurlijk betrekking op een specifieke situatie. Als u echter in een situatie komt waarbij uw werkgever u een andere functie aanbiedt en u twijfelt of hier sprake is van een passend aanbod, neem dan contact op met een in arbeidsrecht of sociale zekerheidsrecht gespecialiseerde advocaat.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven