Ga naar content

WW-uitkering afgelopen? Bijstand of IOAW?

Een werkloze werknemer die aan het einde van zijn WW-uitkering nog geen nieuwe baan heeft kunnen vinden, moet en kan mogelijk een beroep doen op een bijstandsuitkering of de IOAW.

Ook dit jaar zullen een groot aantal werknemers hun baan verliezen en noodgedwongen een beroep moeten doen op de WW. In principe komt elke werknemer voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking als hij voldoet aan een aantal basisvoorwaarden en als hij in elk geval niet:

  • zelf het initiatief genomen heeft voor de beëindiging van het dienstverband
  • ontslagen is vanwege ernstig verwijtbaar gedrag (ontslag op staande voet)

Zorg er dan ook voor dat u bij een eventueel ontslag beschikt over de nodige documenten waarmee u richting het UWV kunt aantonen dat de bovenstaande situaties niet op u van toepassing zijn. Bij deze documenten kunt u denken aan een officiële ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf, een ontslagbeschikking van de kantonrechter of een beëindigingsovereenkomst (bij ontslag met wederzijds goedvinden) waarin duidelijk omschreven staat dat uw werkgever het initiatief voor het ontslag genomen heeft en u zich niet verwijtbaar gedragen heeft.

Kortere WW duur in 2012?

De maximale duur van de WW-uitkering hangt af van uw arbeidsverleden. Via deze online WW-rekenmodule kunt u op basis van uw persoonlijke omstandigheden precies uitrekenen hoe lang u recht heeft op WW.
De vuistregel luidt: de duur van uw WW-uitkering in maanden is gelijk aan uw arbeidsverleden in jaren. Met andere woorden, een werknemer met een arbeidsverleden van twaalf jaar, heeft twaalf maanden recht op WW.

De maximale WW-uitkering bedraagt op het moment van het schrijven van dit artikel 38 maanden. In het kader van bezuinigingen is niet uit te sluiten dat in de loop van 2012 de duur van de WW aanzienlijk wordt ingekort.

Wat te doen na afloop van de WW?

Als u er na afloop van uw WW-uitkering nog niet in geslaagd bent om elders een andere baan te accepteren, dan kunt u in het uiterste geval een beroep doen op de bijstand. U komt echter alleen in aanmerking voor een bijstandsuitkering als u aan een aantal strikte voorwaarden voldoet.

Zo geldt voor gezinnen en samenwonenden een vermogensgrens van maximaal 11.370 euro (per 1 januari 2012, bedragen worden elk half jaar aangepast). Weliswaar blijft een overwaarde van uw woning tot een bedrag van 48.000 euro buiten beschouwing, maar toch. Komt u vermogen boven deze grensbedragen uit, dan wordt u geacht om eerst uw eigen vermogen aan te wenden om in uw levensonderhoud te voorzien. Pas daarna komt u (weer) in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Oudere werkloze werknemers kunnen beroep doen op IOAW

Als u na uw 50-ste maar voor uw 60-ste werkloos bent geworden, kunt u mogelijk een beroep doen op de IOAW. Deze uitkering is speciaal bedoeld voor oudere werkloze werknemers die een maximale WW-uitkering hebben genoten.

De IOAW-uitkering is enigszins te vergelijken met een bijstandsuitkering met het grote verschil dat de IOAW geen vermogenstoets kent en bepaalde inkomsten buiten beschouwing blijven. Met eventuele inkomsten van uw partner wordt wel weer rekening gehouden.

Was u al ouder dan 60 jaar toen u werkloos werd? In dat geval kunt u na afloop van de WW-uitkering misschien aanspraak maken op de IOW. In dit artikel leest u meer over de voorwaarden om voor een IOW-uitkering in aanmerking te komen.

Heeft u vragen over sociaal zekerheidsrecht? Bernard de Leest is specialist op het gebied van de sociale zekerheid en als advocaat verbonden aan Zumpolle Advocaten. Uw reactie is welkom op deleest@zumpolleadvocaten.nl

Terug naar boven