Ga naar content

WIA: Veelgestelde vragen

Als u niet meer volledig arbeidsongeschikt bent, stopt uw IVA-uitkering meestal na een uitlooptermijn van een paar maanden. Mogelijk komt u nog wel in aanmerking voor een WGA-uitkering als u nog steeds voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. U kunt dan in aanmerking komen voor een loongerelateerde uitkering, een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.

Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, dan stopt de WIA-uitkering na een uitloopperiode van twee maanden. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden komt u dan in aanmerking voor een WW-uitkering of een bijstandsuitkering.

De hoogte van de IVA-uitkering bedraagt 75% van uw laatstverdiende salaris. Het inkomen boven het maximumdagloon wordt niet meegenomen voor de berekening van de IVA-uitkering. Wanneer u ernstig hulpbehoevend bent, kunt u een uitkering van 85% of 100% aanvragen.

Wanneer u volledig arbeidsongeschikt bent en blijvend hulp of verzorging van anderen nodig heeft, dan kunt u in aanmerking komen voor een hogere uitkering van 100% of 85% van uw WIA-maandloon. U moet hiervoor zelf een uitkering bij het UWV aanvragen.

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U komt in aanmerking voor een loongerelateerde WGA-uitkering wanneer u na de wachttijd van 104 weken 65% of minder van uw laatstverdiende loon kunt verdienen, maar niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt bent. Bovendien moet in u 36 weken voor uw eerste ziektedag in 26 weken hebben gewerkt (wekeneis)

Om in aanmerking te komen voor een loongerelateerde WGA-uitkering moet u voldoen aan de wekeneis. U moet in de 36 weken voor uw eerste ziektedag in minimaal 26 weken hebben gewerkt. Hierbij tellen alle weken, waarin u minimaal één uur heeft gewerkt, mee.

Dat geldt ook voor betaalde vakanties en bijzonder verlof. De periode van 36 weken wordt verlengd met periodes van ziekte/onbetaald verlof. Voor sommige sectoren geldt een verkorte wekeneis.

De hoogte van uw loongerelateerde WGA-uitkering bedraagt 75% van het WIA-maandloon, gedurende de eerste 2 maanden en 70% van het WIA-maandloon daarna.

Het WIA- maandloon wordt berekend aan de hand van het gemiddelde dagloon in het jaar voorafgaande van uw arbeidsongeschiktheid. Het maandloon is 21,75 x het (gemaximeerde) dagloon.

De loongerelateerde WGA-uitkering is daar dan 75% of 70% van. U bouwt 8% vakantietoeslag op. Deze vakantietoeslag wordt in mei uitgekeerd.

Wanneer u in het refertejaar (het jaar voordat u ziek werk) per dag meer verdiende dan dit maximum, ontvangt u over het meerdere geen uitkering. U kunt hiervoor eventueel wel een aanvullende verzekering afsluiten.

Na 104 weken arbeidsongeschiktheid komt u mogelijk in aanmerking een WIA-uitkering. Dit wordt door het UWV beoordeeld. De beoordeling vindt plaats, nadat u een aanvraag WIA heeft gedaan.

U bent volgens de WIA arbeidsongeschikt wanneer u als gevolg van een ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling minder dan 65% kan verdienen dan u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd.

Door het UWV wordt het loon dat wat u na 104 weken nog kan verdienen vergeleken met het loon dat u verdiende voordat u ziek werd.

Het UWV stel aan de hand van een keuring vast wat de mate van arbeidsongeschiktheid is. Allereerst heeft u een gesprek met een verzekeringsarts. Deze stelt uw beperkingen vast. Daarna heeft u een gesprek met een arbeidsdeskundige. Deze bekijkt wat u nog kunt verdienen met uw beperkingen.

Het verschil tussen uw oude loon en het loon wat u in theorie nog kunt verdienen bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid.

Nee, er wordt niet gekeken of u uw eigen werk nog kunt verrichten. Er wordt gekeken wat u met gangbare arbeid in theorie nog kunt verdienen, wanneer uitgegaan wordt van uw beperkingen. Het verschil tussen uw oude loon en het loon wat u nog kunt verdienen in theorie bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid.

Terug naar boven