fbpx
Ga naar content

Van AWBZ naar Wlz

Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), gewijzigd in Nederland. De AWBZ-taken zijn geschaard onder nieuwe en bestaande wetten, namelijk de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de nieuwe Jeugdwet. In de praktijk betekent dit dat vooral gemeenten en zorgverzekeraars daardoor meer en andere taken hebben gekregen. Burgers die langdurige zorg nodig hebben, hebben ook een veranderde situatie. Zo moet je langdurige zorg elders aanvragen dan voorheen. De precieze veranderingen kan je hieronder nalezen.

Langdurige zorg

Voor  een aantal AWBZ-taken die onder langdurige zorg vallen, is er een nieuwe wet, de Wet langdurige zorg (Wlz). dit betekent dat iedereen die voor een langere periode zorgbehoevend is een beroep kan doen op deze wet. Dit is bedoeld voor mensen met een chronische ziekte of bijvoorbeeld een handicap. Dit zijn in de meeste gevallen burgers die niet zelfstandig kunnen functioneren en 24 uur per dag zorg nodig hebben.

Persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging)

De persoonlijke verpleging, met andere woorden de extramurale zorg, behoort sinds 2015 tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het gaat hierbij om wijkverpleging- en verzorging van mensen die zichzelf bijvoorbeeld niet zelfstandig kunnen wassen en aankleden. Dit is zorg welke plaatsvindt bij de mensen thuis. 

Zintuiglijke gehandicaptenzorg

Burgers met een zintuiglijke handicap, denk hierbij aan blinden en dove mensen,  krijgen de behandeling die zij nodig hebben vergoed vanuit de Zvw in plaats van AWBZ. Niet geheel onbelangrijk, behandeling waarbij opname nodig is, wordt vergoed vanuit de Wlz.

Langdurige Geestelijke Gezondheidszorg

Langdurig geestelijke gezondheidszorg wordt vanaf 2015 door de zorgverzekeraar vergoed. Dit is zorg die mensen in de eerste drie jaar in een zorginstelling ontvangen. Voor deze zorg wordt wel een eigen risico berekend. Na de eerste drie jaar wordt de zorg geregeld via de zorgkantoren zelf naar de maatstaven van de Wlz. Er wordt dan een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd in plaats van een eigen risico. 

 

Huishoudelijke hulp

De huishoudelijke hulp blijft de verantwoordelijkheid voor de gemeente. Denk hierbij aan hulp in het huishouden of speciale woonvoorzieningen. De huishoudelijke hulp wordt geregeld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). burgers die aanspraak willen maken op een WMO regeling, zoals bijvoorbeeld ouderen of gehandicapten, kunnen hiervoor terecht bij het Wmo-loket van hun gemeente.

 

Jeugdzorg

De jeugdwet is per 2015 ook verandert, en alle vormen van jeugdhulp ( jeugd-ggz, gesloten jeugdzorg, kinderbescherming , jeugdreclassering) valt voortaan hieronder in plaats van onder aparte wetten/

Belangrijk: zorg voor kinderen en jongeren met een ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking valt per 2015 onder de Wlz. Hiermee worden kinderen of jeugdigen bedoelt die afhankelijk zijn van 24 uur per dag zorg of onder toezicht gesteld zijn. Overgangsregeling 

AWBZ

Om de overgang van de AWBZ naar de andere nieuwe wetten goed te laten verlopen, is er een overgangsregeling in het leven geroepen. Wat de overgangsregeling per zorggroep inhoudt, is na te lezen in dit artikel: Overgangsregelingen nalezen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven