fbpx
Ga naar content

Hoogte en duur van de ZW-uitkering

De Ziektewetuitkering bedraagt 70% van het dagloon. Het dagloon wordt berekend door te kijken wat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd.

Een jaar heeft 261 werkdagen.

Om het dagloon te berekenen moet u uw jaarloon dus delen door 261. Eventuele periodes van onbetaald verlof tellen niet mee. Deze periodes hebben dus geen (verlagend) gevolg voor het dagloon.

Soms leidt deze manier van berekenen tot een te laag dagloon. Dat is bijvoorbeeld het geval voor iemand die start op de arbeidsmarkt of een herintreder is. Voor hen gelden bijzondere regels.

Voor degenen die een no-risk polis hebben kan de uitkering zelfs 100% van het dagloon zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werkgever op grond van de CAO het loon bij ziekte ook tot 100% van het dagloon moet aanvullen.

Maximumdagloon in de ZW

De Ziektewetuitkering kent ook een maximum. Men spreekt in dit verband ook wel van het maximumdagloon. Dit maximumdagloon bedraagt per 1 juli 2012 bruto 193,09 euro (inclusief vakantiegeld). Als uw loon per dag dus meer bedraagt dan dit maximumdagloon, dan zal over dit meerdere geen uitkering worden uitbetaald. U kunt hiervoor eventueel wel een aanvullende verzekering afsluiten.

De maximale uitkering op maandbasis bedraagt 21,75 x 193,09 x 70% = 2.940 euro bruto per maand inclusief vakantietoeslag. Als u dus meer verdient dan ongeveer 4.200 euro per maand (inclusief vakantietoeslag), dan zal uw eventuele Ziektewetuitkering minder dan 70% van uw loon bedragen.

Vakantietoeslag

Wie recht heeft op een uitkering, heeft ook recht op vakantietoeslag. Deze vakantietoeslag wordt elke maand tegelijkertijd met uw uitkering uitbetaald. U krijgt in mei dus geen vakantietoeslag uitbetaald van het UWV.

Duur van de Ziektewetuitkering

De uitkering wordt uitbetaald tot u weer beter bent. De maximumduur van de uitkering bedraagt 2 jaar (104 weken), te rekenen vanaf de eerste arbeidsongeschiktheidsdag. De Ziektewetuitkering wordt elke vier weken door het UWV uitgekeerd.

Wachtdagen in de Ziektewet

De Ziektewet kent twee wachtdagen. Dat betekent dat de Ziektewetuitkering pas vanaf de derde dag betaald wordt. In een aantal gevallen zijn er echter geen wachtdagen:

  • Voor zieke werklozen
  • Als u een WAO- of WIA-uitkering ontvangt
  • Als u ziek bent als gevolg van een orgaandonatie
  • Als u ziek bent vanwege een zwangerschap of bevalling

Ook interessant voor u:

Terug naar boven