fbpx
Ga naar content

Hoe vraag ik een bijstandsuitkering aan? Deel II

Aanvragen van een bijstandsuitkering voor jongeren onder de 27 jaar

Jongeren tot 27 jaar zonder gezinsleden van 27 jaar of ouder kunnen pas vier weken na de melding bij het UWV Werkbedrijf een aanvraag voor een bijstandsuitkering indienen. De reden hiervoor is dat deze jongeren eerst zelf vier weken naar werk of een opleiding moeten zoeken. Pas daarna hebben zij recht op een uitkering en/of op ondersteuning voor het zoeken naar werk door de gemeente.

Jongeren met een WW-uitkering

Wanneer jongeren tot 27 jaar zonder gezinsleden van 27 jaar of ouder recht hebben op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) kunnen zij zich al wel vier weken voor het aflopen van de WW-uitkering aanmelden voor een bijstandsuitkering. Dat komt omdat de jongere op grond van de WW al naar werk moet zoeken. Jongeren met (een of meer) gezinsleden van 27 jaar of ouder kunnen wel direct een bijstandsuitkering aanvragen.

Jongere vindt werk in vier weken termijn

Als een jongere werk vindt binnen de vier weken termijn en dit werk genereert een inkomen boven het sociaal minimum, dan heeft hij of zij nog wel recht op bijstand op de periode voorafgaand aan het moment waarop het werk gestart is.

Een voorbeeld.

Alice is 22 jaar oud. Zij studeert af per 20 januari en vraagt dan bijstand aan. Zij krijgt een zoektermijn van vier weken. Na drie weken vindt zij een baan, waarmee zij meer verdient dat de voor haar geldende bijstandsnorm. Zij kan dan toch een aanvraag voor bijstand indienen over de eerste drie weken omdat zij toen geen inkomen had.

Als u jonger bent dan 27 en toch een aanvraag indient, zal deze worden afgewezen. Op grond van de wet moet de gemeente bij haar beslissing op de aanvraag om bijstand namelijk rekening houden met u houding en gedragingen tijdens de periode van vier weken.

Hoe toetst de gemeente de inspanningen van de jongere in de eerste vier weken?

Als u jonger bent dan 27 jaar en helemaal geen poging ondernomen heeft om werk te krijgen, dan zal de bijstandsuitkering geweigerd worden. Als u wel iets, maar onvoldoende gedaan heeft, dan zal de uitkering tijdelijk worden verlaagd.

Maar ook als u jonger bent dan 27 jaar maar u woont samen met een of meer gezinsleden die 27 jaar of ouder zijn, zal de gemeente beoordelen of u in de eerste vier weken voldoende inspanningen gedaan heeft om werk te krijgen. Als de gemeente van oordeel is dat dit niet het geval is, kan de bijstandsuitkering beëindigd of ingetrokken worden. U wordt dan een zogenaamd niet-rechthebbend gezinslid.

Een voorbeeld.

Peter is 19 jaar en woont bij zijn gescheiden moeder. Zij heeft een bijstandsuitkering. Peter gaat voortijdig van school af. Hij vraagt een bijstandsuitkering aan. Na vier weken blijkt dat Peter niets heeft gedaan om aan het werk te komen. Peter krijgt geen uitkering. Zijn moeder houdt haar uitkering voor een alleenstaande. Stel dat Peter wel wat heeft uitgevoerd maar te weinig, dan wordt de uitkering van Peter en zijn moeder tijdelijk verlaagd.

Jongeren zonder startkwalificatie of jongeren van wie verwacht mag worden dat zij nog verder studeren

De aanvraag voor bijstand van deze jongeren kan door de gemeente worden geweigerd als de gemeente vindt dat de jongere nog verder moet leren of studeren. De gemeente kan deze eis stellen als de jongere nog geen startkwalificatie heeft. Dat is geen diploma op HAVO, VWO of MBO-2 niveau. Maar ook als de jongere nog recht heeft op studiefinanciering.

Een voorbeeld.

Marlies heeft haar HAVO-diploma behaald en een uitkering aangevraagd. Zij heeft wel vier weken naar werk gezocht maar niks gevonden. Zij heeft geen zin om te gaat studeren omdat zij vindt dat zij al lang genoeg op school heeft gezeten. Zij heeft dus niet gekeken naar haar mogelijkheden om verder te studeren. De gemeente kan in dat geval de uitkering weigeren. Marlies kan studiefinanciering krijgen als zij een opleiding gaat volgen. Van Marlies mag worden verwacht dat zij serieus zoekt naar een voor haar geschikte opleiding.

Aanvragen van bijstandsuitkering voor 65-plussers

Het kan zijn dat u slechts een gedeeltelijk AOW-pensioen ontvangt omdat u bijvoorbeeld enkele jaren in het buitenland heeft gewoond. Als uw inkomen dan onder het bijstandsniveau komt, dan kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een uitkering aanvragen op grond van de aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO). De SVB vult uw AOW-pensioen dan aan tot het voor u geldende minimum.

Deze regeling is vergelijkbaar met de bijstand, maar wordt uitgevoerd door de SVB omdat deze instantie ook al uw AOW-pensioen uitbetaalt. Is er echter iemand in uw gezin die jonger is dan 65 jaar, dan moet u de aanvraag indienen bij het UWV Werkbedrijf.

De uitvoering van de bijstandswet

De Wet werk en bijstand (WWB) wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zij betalen de uitkeringen uit. Vroeger heten de diensten van de gemeenten die de uitkeringen betaalden de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD). Tegenwoordig gebruiken de gemeenten allerlei namen, waar meestal de term Sociale Zaken of Werk & Inkomen in voorkomt.

Sommige gemeenten hebben een samenwerkingsverband gesloten. U hebt dan te maken met een intergemeentelijke sociale dienst. Zoals bijvoorbeeld de IGSD Kromme Rijn Heuvelrug. Dit is een samenwerkingsverband van een aantal gemeenten op de Utrechtse heuvelrug.

Aanvragen van andere regelingen voor minima

Vrijwel alle gemeenten hebben – naast de bijstanduitkering – speciale regelingen voor mensen met een erg laag inkomen. Voorbeelden van dergelijke regelingen zijn:

  • Chronische ziekentoeslag
  • Langdurigheidstoeslag
  • Collectieve ziektekostenverzekering
  • Kwijtschelding van belasting
  • Kinderopvang
  • Woonkostentoeslag voor huurders
  • Woonkostentoeslag voor huiseigenaren

Informeert u vooral bij uw gemeente om welke regelingen het gaat. U kunt ook kijken op de website van uw gemeente. Veel gemeenten hebben al aparte programma’s waarbij u uw recht op deze regelingen kunt uitrekenen.

< Vorige pagina

Ook interessant voor u:

Terug naar boven