fbpx
Ga naar content

Wat is de IOW en wat is het verschil met de IOAW?

IOW staat voor Inkomensvoorziening Oudere Werklozen en is een tijdelijke uitkering op bijstandsniveau na afloop van het recht op werkloosheidsuitkering (WW). De IOW gaat in op 1 december 2009.

Voor wie is de IOW bedoeld?

U heeft recht op een IOW-uitkering als u:

 • tussen 30 september 2006 en 1 juli 2011 werkloos bent geworden, en
 • u op dat moment zestig jaar of ouder was, en
 • u langer dan drie maanden recht heeft gehad op een WW-uitkering

U heeft ook recht op een IOW-uitkering als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en u:

 • tussen 31 december 2007 en 1 juli 2011 recht heeft gekregen op een loongerelateerde WGA-uitkering in het kader van de WIA
 • op de dag waarop het recht op deze loongerelateerde WGA-uitkering ontstond, 60 jaar of ouder was

De IOW-uitkering wordt verstrekt na afloop van de WW-periode. Als het recht op een IOW-uitkering bestaat, houdt u dat recht totdat u 65 jaar bent geworden.

De IOW vervalt per 1 juli 2016. De reden daarvoor is dat de overheid denkt dat als gevolg van het massaal uitstromen van de babyboomers uit de arbeidsmarkt er een structureel tekort zal zijn aan arbeidskrachten en langdurige werkloosheid niet meer zal voorkomen.

Een voorbeeld.

Hans is op 1 juli 2007 werkloos geworden. Hij was op dat moment net 60 jaar. Hij heeft recht op 38 maanden WW. Per 1 september 2010 heeft Hans recht op een IOW-uitkering tot hij 65 wordt op 1 juli 2012.

Gerard werkte bij hetzelfde bedrijf maar was 62 jaar toen hij ontslagen werd. Gerard heeft ook recht op 38 maanden WW. Hij komt dus niet meer in de IOW terecht.

Geen recht (meer) op IOW-uitkering

U heeft geen recht (meer) op een IOW-uitkering als u:

 • niet meer in Nederland woont, tenzij u in het buitenland meewerkt aan activiteiten die bijdragen aan uw inschakeling op de arbeidsmarkt
 • illegaal bent
 • gedetineerd bent 
 • de 65-jarige leeftijd heeft bereikt
 • uw WW-uitkering blijvend geheel geweigerd is

Verschillen tussen IOAW en IOW

De IOAW en de IOW lijken erg veel op elkaar. Toch zijn er wel een aantal belangrijke verschillen:

 • de IOW wordt uitgevoerd door het UWV, de IOAW door de gemeente
 • het inkomen van uw partner wordt bij de IOW buiten beschouwing gelaten

Voor de IOW gelden verder dezelfde voorwaarden als voor de IOAW. De belangrijkste zijn:

 • U bent verplicht om inlichtingen te verstrekken die van belang zijn om het recht op uitkering te kunnen vaststellen.
 • U moet solliciteren en algemeen geaccepteerd werk dat wordt aangeboden aannemen.

U mag gedurende maximaal zes maanden in het buitenland (EU en EER landen + Zwitserland) naar werk zoeken, u moet dan wel een verklaring overleggen van een toekomstig werkgever die u voor tenminste zes maanden wil aannemen.

Ontheffing verplichtingen IOW

Het UWV kan u een individuele ontheffing geven van deze verplichtingen, bijvoorbeeld als er sprake is van een:

 • Calamiteit
 • Mantelzorg
 • Vrijwilligerswerk

Een calamiteitenontheffing kan worden verleend wanneer u wordt geconfronteerd met een plotselinge, ernstige crisissituatie in de privésfeer, zoals een sterfgeval in uw gezin.

Een mantelzorgontheffing kan worden verleend wanneer u zodanig intensieve mantelzorg verleent dat tijdelijk redelijkerwijs niet van u kan worden verlangd dat u voldoet aan bijvoorbeeld de sollicitatieplicht en de plicht om algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden.

Daarnaast kan het UWV een ontheffing verlenen voor vrijwilligerswerk wanneer de verwachting is dat het een tijdje verrichten van vrijwilligerswerk, zonder te hoeven solliciteren, ertoe bijdraagt dat de afstand tot de arbeidsmarkt van u daardoor wordt verkleind.

Niet nakomen van verplichtingen

Komt u uw verplichtingen niet na, dan kan het UWV de IOW uitkering weigeren, beëindigen en/of een boete opleggen.

 • Recht op vakantiegeld
  U heeft recht op 8% vakantiegeld op de betaalde uitkering. Het vakantiegeld wordt eenmaal per jaar in de maand mei uitbetaald. Als uw IOW-uitkering eindigt, volgt de betaling bij de beëindiging.
 • Recht op vakantie
  U heeft recht op vier weken vakantie per jaar. In sommige gevallen heeft u recht op drie maanden vakantie per jaar.
 • Betaling van de uitkering
  U kunt kiezen of u de IOW-uitkering per vier weken of per maand krijgt uitbetaald.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven