fbpx
Ga naar content

Met welk inkomen of vermogen wordt rekening gehouden bij de vaststelling van de toeslag in het kader van de Toeslagenwet (TW)?

Om te bepalen of u recht heeft op een toeslag, wordt er gekeken naar het totale inkomen van u en uw eventuele partner. Onder inkomen wordt verstaan alle inkomsten dat uit of in verband met arbeid wordt verkregen.

Inkomen uit arbeid

Hier valt bijvoorbeeld loon, winst uit onderneming en eventuele freelance-inkomsten onder. Van het inkomen uit arbeid wordt een deel niet meegerekend bij het vaststellen van een toeslag. Het gaat om:

  • 5% van het minimumloon plus
  • 30% van het meerdere, met een maximum van 15% van het minimumloon

Deze vrijlating geldt voor een periode van twee jaar. Na twee jaar telt alle inkomen mee. Alleen voor werknemers die op het moment dat zij werkloos worden 57 1/2 jaar of ouder zijn, geldt die beperking tot twee jaar niet.

Inkomen in verband met arbeid

In deze categorie valt bijvoorbeeld een uitkering (o.a. WW, ZW, WAO of WIA-uitkering), VUT-uitkeringen, pensioenuitkeringen, AOW, Anw of een eventuele aanvulling op uw uitkering van de (ex)werkgever.

Inkomen in verband met arbeid wordt volledig meegeteld bij het vaststellen van uw toeslag.

Een voorbeeld.

Nadia heeft een gedeeltelijke WAO-uitkering. Zij kan twee uur per dag gaan werken en verdient daarmee 12 euro per dag. Nadia is 32 jaar. Het minimumloon voor haar is 65,35 euro per dag.

Het inkomen van Nadia bedraagt dan per dag:

  • Inkomen in verband met arbeid: haar WAO-uitkering
  • Inkomen uit arbeid: loon van 12 euro

Van haar loon wordt dus in eerste instantie 5% van het minimumloon vrijgelaten. Dat is een bedrag van 3,27 euro. Van het meerdere (12 – 3,27 = 8,73 euro) wordt 30% vrijgelaten. Dat is 1,75 euro. In totaal wordt dus een bedrag van 5,02 euro (3,27 + 1,75) van het loon van Nadia niet meegenomen bij de vaststelling van haar toeslag.

Het totale inkomen uit arbeid waarmee rekening gehouden wordt is dus: 12 – 5,02 = 6,98. Dit bedrag wordt dus op de toeslag ingehouden.

Welke inkomsten tellen niet mee bij de vaststelling van de toeslag?

De volgende inkomsten tellen niet mee bij de vaststelling van de toeslag:

  • Uitkeringen aan zelfstandigen op grond van een particuliere of vrijwillige verzekering
  • Rentedragende leningen en ouderlijke bijdragen in het kader van de Wet studiefinanciering 2000
  • Uitkeringen ineens in verband met de beëindiging van een dienstbetrekking, waarover u vrij mag beschikken (ontslagvergoeding)
  • Alimentatie

Vermogen en inkomen uit vermogen telt voor de toeslag niet mee

Bij het bepalen van uw recht op een toeslag telt alleen uw inkomen mee. Uw vermogen en eventueel inkomen uit dit vermogen blijft buiten beschouwing. Een eigen huis of spaargeld tellen dus nooit mee.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven