fbpx
Ga naar content

Op welke uitkeringen geeft de Toeslagenwet (TW) een aanvulling?

Als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum, heeft u mogelijk recht op een toeslag op grond van Toeslagenwet. U kunt dan mogelijk een aanvulling krijgen op bijvoorbeeld een WW, ZW of WIA-uitkering.

De Toeslagenwet kan een aanvulling geven op een uitkering op grond van de:

 • Ziektewet (ZW)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Wamil)
 • Op uw loon in het geval dat uw werkgever in het tweede ziektejaar 70% van het loon aan u doorbetaalt en uw inkomen daardoor onder het sociaal minimum uitkomt.

U kunt geen beroep doen op een toeslag op grond van de Toeslagenwet als u:

 • Vrijwillig verzekerd bent voor werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit kan het geval zijn als u een eigen bedrijf heeft of als u alfahulp bent.
 • Bij de gemeente op een ander adres staat ingeschreven dan het adres dat u aan het UWV heeft doorgegeven.
 • Een zogenaamde TRI-tegemoetkoming ontvangt (Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten). Ontvangt u na uw herbeoordeling nog een gedeeltelijke WAO-uitkering? Dan kunt u wel een toeslag aanvragen als aanvulling op uw WAO-uitkering.
 • Jonger bent dan 21 jaar, nog bij uw ouders woont en u geen kinderbijslag ontvangt voor een kind onder de 18 jaar.
 • Met onbetaald verlof bent.
 • Getrouwd bent of samenwoont en uw partner ná 1971 is geboren en u geen kind onder de 12 jaar in huis hebt.
 • Zich niet aan de regels hebt gehouden en daarom een lagere uitkering krijgt. Kreeg u een toeslag, dan gaat deze hierdoor niet omhoog. Kreeg u nog geen toeslag maar komt uw inkomen nu onder het sociaal minimum? Dan krijgt u toch geen toeslag. De reden daarvoor is dat een door het UWV opgelegde maatregel dan geen effect zou hebben.
 • In de gevangenis zit.
 • Illegaal in Nederland bent.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven