Ga naar content

Geen recht op uitwonendenbeurs als woonadres en adres in GBA niet overeenstemmen

De IB-Groep informeert Jaap op 8 december 2006 dat bij een controle is gebleken dat het woonadres dat hij aan de IB-Groep heeft doorgegeven in de maand november 2006 afwijkt van het woonadres waarop hij in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staat ingeschreven. Jaap is in die brief gewaarschuwd dat als hij de afwijking tussen genoemde adresregistraties niet binnen vier weken ongedaan maakt, de hem toegekende beurs naar de norm voor een uitwonende studerende met ingang van november 2006 wordt omgezet in een beurs naar de norm voor een thuiswonende studerende.

Jaap reageert niet binnen vier weken. De IB-Groep deelt Jaap mede dat de aan hem toegekende studiefinanciering met ingang van november 2006 wordt omgezet in een beurs naar de norm van een thuiswonende studerende.

Jaap maakt bezwaar en voert aan dat hij vanaf 8 augustus 2006 niet meer bij zijn ouders in de Verenigde Staten woont en dus in aanmerking komt voor een beurs naar de norm voor een uitwonende studerende. Verder heeft Jaap aangegeven dat hij per 1 oktober 2006 binnen Tilburg is verhuisd van de Steenstraat naar de Vlierstraat en dat hij van deze verhuizing per brief van 1 oktober 2006 aan de IB-Groep heeft doorgegeven.

De brief van Jaap is verzonden naar het postbusnummer van de afdeling Aanmelden en plaatsing en niet naar het postbusnummer van de afdeling Studiefinanciering.

Jaap voert verder aan dat hij zich niet kan herinneren de waarschuwingen van 8 december 2006 te hebben ontvangen en dat hij rond die tijd in de Verenigde Staten verbleef.

De IB-Groep heeft het bezwaar ongegrond verklaard. Volgens de IB-Groep is de brief van Jaap van 1 oktober 2006 niet in de (WSF-)administratie van de IB-Groep aangetroffen. Jaap heeft er dus niet tijdig voor gezorgd dat de afwijking in adresgegevens tussen de administraties van de IB-Groep en de GBA is gecorrigeerd.

Jaap stelt beroep in bij de rechter. Volgens de rechter staat vast dat Jaap uitwonend was. Maar om een uitwonendenbeurs te ontvangen, moet de student er voor zorgen dat het woonadres en het adres in de GBA met elkaar overeenstemmen.

Ondanks het feit dat Jaap bij brief van 1 oktober 2006 aan de afdeling Aanmelden en plaatsing van de IB-Groep opgaaf heeft gedaan van zijn verhuizing binnen Tilburg, staat dus vast dat het door Jaap aan de IB-Groep opgegeven woonadres in november 2006 afweek van het adres waarop Jaap in de GBA ingeschreven stond. Jaap is door de IB-Groep in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken voor een correctie te zorgen.

Dat Jaap rond 8 december 2006 in de Verenigde Staten verbleef, is een omstandigheid die voor zijn rekening komt. Jaap had er zorg voor dienen te dragen dat gedurende zijn afwezigheid van meerdere weken adequaat zou worden gereageerd op aan zijn adres(sen) hier in Nederland bezorgde post.

Jaap wordt in het ongelijk gesteld.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven