fbpx
Ga naar content

Hoe lang heb ik recht op een loongerelateerde WGA-uitkering?

De duur van uw loongerelateerde WGA-uitkering is minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden. De exacte lengte wordt berekend aan de hand van uw arbeidsverleden. Elk jaar arbeidsverleden geeft u recht op één maand uitkering.

Let op: bij uw arbeidsverleden wordt niet alleen gekeken naar het aantal jaren dat u echt gewerkt heeft, maar wordt ook uitgegaan van een zogenaamd fictief arbeidsverleden.

Berekening van uw arbeidsverleden

Bij de berekening van uw arbeidsverleden wordt gekeken naar:

 • uw feitelijke (daadwerkelijke) arbeidsverleden
 • uw fictieve arbeidsverleden

De optelsom van deze twee periodes vormt uw totale arbeidsverleden. Elk jaar arbeidsverleden geeft dus recht op één maand loongerelateerde WGA-uitkering.

Feitelijke arbeidsverleden

Uw feitelijke arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf 1 januari 1998 waarin u ten minste 208 of meer uren loon hebt ontvangen. Het jaar waarin u arbeidsongeschikt werd telt niet mee.

Om aan de vereiste 52 loon per jaar te komen mag u meetellen:

 • dagen waarover een uw een IVA-, WGA- of WAO-uitkering heeft ontvangen op basis van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 90-100% werd ontvangen
 • dagen dat een Ziektewetuitkering heeft ontvangen
 • dagen dat u onbetaald verlof heeft genoten, met een maximum van 18 maanden
 • als u ten minste 208 of meer uren loon hebt ontvangen omdat u voor kleine kinderen zorgde, kunnen deze jaren mogelijk meetellen voor uw feitelijke arbeidsverleden. Deze regeling staat bekend onder de naam  verzorgingsforfait en wordt beschreven in het hoofdstuk Werkloosheidswet
 • Als u ten minste 208 of meer uren loon hebt ontvangen omdat u voor een zieke of gehandicapte persoon zorgde, kunnen deze jaren mogelijk toch voor de helft meetellen voor uw feitelijke arbeidsverleden. Deze regeling staat bekend als mantelzorgforfait en wordt beschreven in het hoofdstuk Werkloosheidswet

Een voorbeeld.

Op 20 februari 2003 bent u bij een werkgever fulltime in dienst getreden. U wordt arbeidsongeschikt in 2008. Voor uw feitelijke arbeidsverleden tellen dan de volgende jaren mee: 2007, 2006, 2005, 2004 en 2003.

Fictief arbeidsverleden

Bij uw fictieve arbeidsverleden wordt niet gekeken naar het aantal jaren dat u daadwerkelijk gewerkt heeft, maar wordt simpelweg het aantal jaren aangehouden vanaf het moment dat u 18 jaar werd tot aan 1998. Het maakt dus niets uit als u in deze periode helemaal niet gewerkt heeft.

U kunt uw fictieve arbeidsverleden met de volgende formule berekenen:

1997 – (vul hier in: uw geboortejaar) – 18 = uw fictief arbeidsverleden

Totale arbeidsverleden en duur van uw loongerelateerde WGA-uitkering

De duur van uw loongerelateerde WGA- uitkering kunt u vervolgens berekenen met de volgende formule:

Uw feitelijke arbeidsverleden (in jaren) + uw fictieve arbeidsverleden (in jaren) = de duur van uw loongerelateerde WGA-uitkering (in maanden).

Dit komt erop neer dat u voor elk jaar arbeidsverleden één maand loongerelateerde uitkering ontvangt. Heeft u dus een arbeidsverleden van 8 jaar, dan krijgt u een uitkering gedurende 8 maanden.

De loongerelateerde uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden.

De duur van een loongerelateerde WGA-uitkering wordt verkort met:

 • de duur van de loongerelateerde uitkering wordt bekort met de periode van de IVA-uitkering als daar direct voorafgaand een de WGA-uitkering recht op bestond. Maar er blijft minimaal een loongerelateerde uitkering van een jaar over.
 • wanneer u op het moment dat u ziek werd een WW-uitkering ontving en niet werkte, dan wordt het aantal maanden loongerelateerde WW-uitkering dat u heeft ontvangen van de duur van de WGA-uitkering afgetrokken. Van een minimale uitkeringsduur is dan geen sprake.

Hogere WGA-uitkering voor hulpbehoevenden

Als u volledig arbeidsongeschikt bent en u heeft blijvend hulp of verzorging nodig, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een hogere WGA-uitkering van 100 of 85%.

Wanneer eindigt mijn WGA-loongerelateerde uitkering?

Uw loongerelateerde WGA-uitkering eindigt wanneer:

 • op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt
 • wanneer de uitkeringsduur verstrijkt (maximaal 24 maanden)
 • als u langer dan drie maanden verblijft in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten over het uitbetalen van uitkeringen
 • als u gedetineerd wordt

Waar heb ik recht op na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering?

Of u na afloop van uw loongerelateerde WGA-uitkering nog recht heeft op een vervolguitkering hangt af van uw persoonlijke situatie:

 • Als uw loongerelateerde WGA-uitkering eindigt, omdat de uitkeringsduur is verstreken, kunt u in aanmerking komen voor een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering
 • Als u alsnog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt, komt u wellicht in aanmerking voor een IVA-uitkering
 • Als u niet in aanmerking komt voor een WIA-vervolguitkering, kunt u mogelijk een beroep doen op de bijstand

Ook interessant voor u:

Terug naar boven