Ga naar content

AOW en andere inkomsten of uitkeringen

De hoogte van uw AOW-uitkering is niet afhankelijk van andere inkomsten zoals loon of een aanvullend pensioen van een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij. Ook een eventueel vermogen of eigen huis is niet van invloed op uw AOW-uitkering.

Veel aanvullende pensioenregelingen zijn erop gericht om u samen met uw AOW-uitkering een inkomen te verschaffen ter grootte van 70% van uw laatstgenoten loon. In de praktijk komt het vaak voor dat dit niveau niet gehaald wordt. Men spreekt dan van een pensioenbreuk.

AOW, AWBZ, WMO en Wet Werk en Bijstand

U kunt naast uw AOW-uitkering recht hebben op voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de  AWBZ. Stel dat u slecht ter been bent. U kunt dan een vergoeding van taxikosten en een kilometervergoeding aanvragen via deze WMO.

En als u niet langer zelfstandig kunt wonen, kan opname in een verzorgingstehuis of verpleegtehuis noodzakelijk zijn. De kosten van het wonen in zo’n tehuis, vallen dan onder de AWBZ.

De opname moet u dan aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als het CIZ beslist dat de opname noodzakelijk is, dan krijgt u hiervan een beslissing (een zogenaamde indicatie).

Naast de voorzieningen in de WMO en de AWBZ, blijft ook de mogelijkheid van bijzondere bijstand bestaan. Bijzondere bijstand kunt u krijgen voor de noodzakelijke extra kosten die niet uit de Zorgverzekeringswet, WMO of de AWBZ vergoed kunnen worden.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven