fbpx
Ga naar content

Klachten over de afhandeling van uw arbeidsongeschiktheidsclaim

Voordat u ergens een klacht indient, is het belangrijk dat u goed nadenkt over het doel van uw klacht en de kans op succes. Heeft een klacht überhaupt zin? Zal dit tot een oplossing leiden? Bij welke instantie kan het beste geklaagd worden?

U heeft de volgende mogelijkheden:

Klachten over de medisch adviseur
Als u een klacht hebt over de medisch adviseur, is het verstandig om de medisch adviseur hiervan eerst zelf op de hoogte te brengen. Als dit niet tot een oplossing van uw klacht leidt, kunt u een tuchtklacht overwegen.

De medisch adviseur is een arts en valt onder het medisch tuchtrecht. Alle handelingen die betrekking hebben op een persoon en die een beoordeling van zijn gezondheid inhouden, vallen onder tuchtrechtspraak. Ook het geven van een advies aan een verzekeraar over uw gezondheid valt onder tuchtrechtspraak. U kunt bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg een klacht indienen over de medisch adviseur van uw verzekeraar.

Deze instantie kan de volgende tuchtrechtelijke maatregelen opleggen:

 • een waarschuwing
 • een berisping
 • een geldboete
 • een schorsing (de arts mag tijdelijk zijn beroep niet meer uitoefenen)
 • gedeeltelijke ontzetting (de arts mag zijn beroep tijdelijk en gedeeltelijk niet meer uitoefenen)
 • doorhaling inschrijving (de arts mag zijn beroep definitief niet meer uitoefenen)

Naast de tuchtrechtelijke klacht tegen de medisch adviseur kunt u over de medisch adviseur klagen bij zijn opdrachtgever: de verzekeraar. Als de verzekeraar uw klacht niet naar tevredenheid afhandelt, dan kunt u overwegen om daarover dan weer te klagen bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening: het KiFid.

Het kan zijn dat de medisch adviseur lid is van de Vereniging voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (afgekort: GAV). De GAV heeft een beroepscode. Als u meent dat de medisch adviseur niet conform de beroepscode heeft gewerkt, dan kunt u een klacht indienen bij de GAV.

Klachten over de arbeidsdeskundige
Over een arbeidsdeskundige in loondienst bij de verzekeraar kunt u klagen bij de verzekeraar zelf. U kunt de verzekeraar vragen om het rapport van de arbeidsdeskundige, als u het daarmee oneens bent, terzijde te stellen en een nieuw onderzoek door een andere arbeidsdeskundige in te stellen.

Als de arbeidsdeskundige is aangesloten bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen dan kunt u (ook) een klacht indienen bij het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege van de Stichting Registerarbeidsdeskundigen. Als uw klacht gegrond wordt verklaard, dan kunnen daarbij aan de arbeidsdeskundige de volgende sancties worden opgelegd:

 • gegrondverklaring van de klacht zonder oplegging van een maatregel
 • waarschuwing
 • berisping
 • (voorwaardelijke) schorsing voor de duur van hooguit 1 jaar
 • doorhaling van de inschrijving in het register

Over de arbeidsdeskundige kunt u ook een klacht indienen bij zijn opdrachtgever: de verzekeraar. Als de verzekeraar uw klacht niet naar tevredenheid afhandelt, dan kunt u daarover mogelijk klagen bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening: het KiFid.

Klachten over de verzekeraar
Een klacht over (een medewerker van) een verzekeraar moet u eerst bij de directie van de verzekeraar indienen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u binnen 3 maanden een klacht indienen bij de Ombudsman Financiële Dienstverlening. De Ombudsman probeert om samen met u en met de verzekeraar tot een oplossing te komen.

Lukt dit niet, dan kunt u een oordeel vragen aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. De uitspraak kan een bindend advies zijn, indien beide partijen daarom vragen.

Gerechtelijke procedure
Tot slot zou u in alle gevallen uiteindelijk een procedure bij de burgerlijke rechter kunnen voeren. In een gerechtelijke procedure stelt u een vordering (claim) in. U vraagt de rechter bijvoorbeeld om de verzekeraar te veroordelen om u alsnog een arbeidsongeschiktheidsuitkering te betalen.

Wat kan ik doen als mij een arbeidsongeschiktheidsuitkering geweigerd wordt?
U moet direct schriftelijk protesteren. Let er daarbij op dat u met uw brief de verzekeraar in gebreke stelt. Sommeer de verzekeraar om u alsnog een uitkering te betalen. Een voorbeeld van een dergelijke brief treft u hier aan.

Verstuur de brief per aangetekende post, bewaar het verzendbewijs en een kopie van uw brief. Daarmee kunt u bewijzen dat u de brief aan de verzekeraar hebt gestuurd. Blijft de verzekeraar bij zijn weigering om te betalen, schakel dan juridische hulp in.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven