fbpx
Ga naar content

Melden van arbeidsongeschiktheid bij verzekeraar

Als u ziek wordt en daardoor niet kunt werken, dan moet u dit melden bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Dit hoeft uiteraard niet bij een klein griepje. Over een dergelijk korte periode van arbeidsongeschiktheid heeft u vanwege de wachttijd waarschijnlijk toch geen recht op een uitkering.

Maar als u verwacht dat u voor een langere periode ziek of arbeidsongeschikt bent, dan is het verstandig om dit zo snel mogelijk aan uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar te melden.

Hoe meld ik mij arbeidsongeschikt?
Om uw arbeidsongeschiktheid te melden, vult u een schadeaangifteformulier van uw verzekeraar in. Dat formulier stuurt u naar uw verzekeraar. Bewaar hiervan altijd een kopie. Als het goed is, bevestigt uw verzekeraar uw melding. Ontvangt u geen bevestiging, informeer dan bij uw verzekeraar of uw melding is ontvangen. Eventueel stuurt u nogmaals een kopie van uw schadeaangifteformulier op. Het is belangrijk dat uw melding goed bij de verzekeraar is aangekomen.

Gevolgen van te late melding van uw arbeidsongeschiktheid
In polisvoorwaarden staat dat u binnen een bepaalde termijn een schade moet melden. Het komt voor dat de verzekeraar weigert om de schade in behandeling te nemen, omdat er sprake zou zijn van een te late melding. U hoeft dit niet te accepteren.

De verzekeraar kan alleen een beroep doen op te late melding als hij daardoor ‘in een redelijk belang is geschaad’. Vaak is het mogelijk om ondanks een late melding toch alle belangrijke gegevens te achterhalen. Bij de behandelend artsen kan bijvoorbeeld medische informatie worden opgevraagd. Er kan alsnog een keuring plaatsvinden. Ook is het veelal mogelijk om een beoordeling te doen op basis van het medisch dossier.

Als het mogelijk is om alsnog de ziekte en de daaruit voortvloeiende beperkingen vast te stellen, dan is de verzekeraar niet in een redelijk belang geschaad. De verzekeraar zal dan toch nog moeten uitkeren en kan geen beroep doen op te late melding.

De wet bepaalt wel dat u als verzekerde de schade behoort te melden zodra u van de verwezenlijking van het risico op de hoogte bent. Het blijft dus verstandig om (dreigende) langdurige ziekte zo spoedig mogelijk te melden, al is het alleen maar om een mogelijk vervelende discussie met uw verzekeraar te voorkomen.

Behandeling van uw arbeidsongeschiktheidsclaim
Er is geen wet die voorschrijft hoe een schademelding op een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet worden behandeld. Een verzekeraar is vrij om de claim op de arbeidsongeschiktheidsverzekering naar eigen inzicht te behandelen.

Het Verbond van Verzekeraars heeft een Protocol bij claims op Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen opgesteld. Dit geeft globaal aan hoe claims op een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen worden behandeld. Dit Protocol is niet bindend en een verzekeraar is dus niet verplicht om uw claim aan de hand van dit protocol te behandelen.

Voorlopige beoordeling van uw claim door de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar
In het algemeen verloopt de behandeling van een arbeidsongeschiktheidsclaim als volgt:

1.
De verzekeraar zal eerst onderzoeken of er dekking op de polis is. Is alle premie betaald of is de dekking opgeschort? Als er geen dekking bestaat, dan wordt de schademelding niet in behandeling genomen. Als dit u overkomt, win dan direct juridisch advies in. Misschien weigert de verzekeraar uw claim ten onrechte niet in behandeling te nemen.

2.
Als er dekking op de polis bestaat, dan wordt onderzocht of u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De verzekeraar schakelt daarvoor een medisch adviseur in. Deze medisch adviseur is een arts. De medisch adviseur beoordeelt de medische aspecten van uw claim. De medisch adviseur kan informatie opvragen bij uw huisarts en de specialist(en) waar u onder behandeling bent.

De medisch adviseur keurt (meestal) zelf niet. Daarvoor schakelt hij (meestal) een huisarts bij u in de buurt in (niet zijnde uw huisarts). Die keurend arts brengt verslag uit aan de medisch adviseur.

3.
Vervolgens adviseert de medisch adviseur de verzekeraar over de medische aspecten van uw claim. U heeft recht op een kopie van het rapport dat de medisch adviseur over u uitbrengt aan de verzekeraar.

4.
Vervolgens beslist de verzekeraar over uw recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De verzekeraar betrekt hierbij ook de niet-medische aspecten, zoals bijvoorbeeld de wachttijd op de polis. Houd er rekening mee dat de verzekeraar een voorlopige beslissing geeft op basis van een beperkte beoordeling. Deze voorlopige beslissing geeft u geen definitief recht op uitkering. De verzekeraar kan onder bepaalde omstandigheden zelfs de uitkering terugvorderen als later blijkt dat deze uitkering ten onrechte aan u is uitbetaald.

Wat kan ik doen als mij een arbeidsongeschiktheidsuitkering geweigerd wordt?
U moet direct schriftelijk protesteren. Let er daarbij op dat u met uw brief de verzekeraar in gebreke stelt. Sommeer de verzekeraar om u alsnog een uitkering te betalen. Een voorbeeld van een dergelijke brief kunt u hier downloaden.

Verstuur de brief per aangetekende post en bewaar het bewijs van aangetekende verzending met een kopie van uw brief . Daarmee bewijst u dat u de brief aan de verzekeraar hebt gestuurd. Blijft de verzekeraar bij zijn weigering om te betalen, schakel dan juridische hulp in.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven