fbpx
Ga naar content

Wat heeft verzwijging voor gevolg voor mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Als u een (arbeidsongeschiktheids)verzekering afsluit, dan heeft u de wettelijke plicht om:

‘…voor het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen, en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.’

Deze mededelingsplicht is beperkt tot de feiten die u als verzekerde kent of behoort te kennen. Als u bijvoorbeeld niet weet dat u een ziekte onder de leden heeft, dan kunt u dat natuurlijk ook niet melden. De verzekeraar kan dan geen beroep op verzwijging doen.

De verzekeraar moet duidelijk maken wat hij wel en niet wil weten over de gezondheid van de aspirant-verzekerde. Als het aanvraagformulier en de gezondheidsverklaring onduidelijk zijn, dan komt deze onduidelijkheid voor risico van de verzekeraar. Als de verzekeringsmaatschappij van mening is dat u bepaalde feiten verzwegen heeft, dan moet de verzekeraar hier binnen twee maanden na ontdekking een beroep op doen.

Laat de verzekeraar deze termijn verstrijken, dan kan de verzekeraar hier geen beroep meer op doen.

Gevolgen van verzwijging voor uw verzekering
Als de verzwegen feiten niet in verband staan tot de verwezenlijking van het risico, dan heeft u als verzekerde ondanks de verzwijging toch recht op uitkering.

Een voorbeeld.
U heeft bij het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzwegen dat u eerder een hernia heeft gehad. Later krijgt u een ongeval en raakt u arbeidsongeschikt. Omdat er geen relatie is tussen de verzwegen hernia en de arbeidsongeschiktheid, heeft u als verzekerde gewoon recht op een uitkering.

Als er wel een verband is met de verwezenlijking van het risico en de verzekering zou gesloten zijn tegen een hogere premie of voor een lager bedrag, dan wordt uw uitkering naar evenredigheid verminderd.

 

Ook interessant voor u:

Terug naar boven