fbpx
Ga naar content

Hoe verloopt de beroepsprocedure bij de rechtbank?

Als u tijdig een beroepschrift bij de rechtbank heeft ingediend, zal het verdere verloop van de beroepsprocedure er in chronologische volgorde ongeveer als volgt uitzien:

1. Ontvangstbevestiging

U ontvangt een ontvangstbevestiging van de rechtbank. Daarmee wordt de ontvangst van het beroepschrift bevestigd.

2. Toetsing formele vereisten

Na ontvangst bekijkt de rechtbank allereerst of voldaan is aan alle vereisten, die de wet aan een beroepschrift stelt. Wanneer u bijvoorbeeld:

 • uw beroep niet heeft gemotiveerd
 • de griffierechten niet heeft voldaan
 • u de beslissing op bezwaar niet heeft meegezonden
 • het beroepschrift niet heeft ondertekend

mag u dit binnen een termijn van 4 weken herstellen.

Als u uw beroepschrift te laat heeft ingediend, krijgt u de gelegenheid aan te geven wat hiervan de reden is. In het algemeen zal de rechtbank alleen in zeer uitzonderlijke situaties een beroepschrift in behandeling nemen dat te laat is ingediend.

3. Eventuele snelle beslissing

De rechtbank kan in deze fase al een beslissing nemen zonder de inhoud van uw zaak verder te onderzoeken. Dit doet de rechtbank als zij van mening is dat uw beroep ‘niet-ontvankelijk’ of ‘kennelijk ongegrond’ is.

Niet-ontvankelijk of ongegrond

Een beroep kan als niet-ontvankelijk beoordeeld worden, wanneer de gronden te laat zijn ingediend of de vereiste gegevens niet zijn aangeleverd nadat de rechtbank u daarom nogmaals heeft verzocht.

Uw beroep kan als ongegrond worden afgedaan als voor de rechtbank overduidelijk is dat uw beroep geen kans van slagen heeft.

Een voorbeeld.

Uw beroep zal als ongegrond beoordeeld worden, wanneer u bijvoorbeeld beroep heeft aangetekend tegen de beslissing van de SVB dat u op uw 60ste geen AOW-uitkering krijgt. Omdat de wet aangeeft dat u pas recht heeft op AOW vanaf uw 65ste, zal de rechtbank uw zaak verder niet onderzoeken. U beroepschrift wordt dan direct ongegrond beoordeeld.

4. Vooronderzoek

Als uw beroepschrift aan alle vereisten voldoet, dan vindt een zogenaamd vooronderzoek plaats. Tijdens dit vooronderzoek:

 • stuurt de rechtbank het beroepschrift door aan de uitkeringsinstantie
 • krijgt de uitkeringsinstantie de gelegenheid schriftelijk te reageren op het beroepschrift
 • vraagt de rechtbank de stukken op bij de uitkerende instantie en stuurt deze door aan u
 • kan de rechtbank een deskundige inschakelen om de zaak nog eens te onderzoeken
 • kan de rechtbank beslissen nadere inlichtingen te vragen
 • kan de rechtbank beslissen getuigen te horen

Let op: In uw beroepschrift kunt u de rechtbank vragen om u alle dossierstukken toe te zenden. Dit betekent niet dat u kunt wachten met het indienen van de gronden tot na ontvangst van deze stukken.

5. Eventuele schriftelijke afhandeling

Na sluiting van het vooronderzoek kan de rechtbank de zaak schriftelijk afhandelen, zonder dat een rechtszitting heeft plaatsgevonden. Dit kan alleen wanneer u en de uitkeringsinstantie daarmee akkoord gaan.

6. Mondelinge behandeling

Van de rechtbank ontvangt u een uitnodiging voor een mondelinge behandeling. U krijgt daarmee de gelegenheid om uw beroepsgronden mondeling toe te lichten. Wanneer u gebruik maakt van een professionele gemachtigde, zoals een advocaat of een vertegenwoordiger van de vakbond, ontvangt uw gemachtigde de uitnodiging. In het algemeen zal deze gemachtigde op de mondelinge behandeling namens u het woord voeren.

In het algemeen zal uw zaak door een (1) rechter behandeld worden. In vaktaal noemt men dit een enkelvoudige kamer. Er kunnen ook redenen voor de rechtbank zijn om uw zaak door drie rechter (de zogenaamde meervoudige kamer) te laten behandelen:

 • de zaak is gecompliceerd
 • de zaak leidt tot een principiële uitspraak
 • er is sprake van bijzondere omstandigheden

Behalve de rechter(s) is er ook een griffier aanwezig. Deze maakt verslag maakt van de zitting.

U bent in het algemeen niet verplicht bij de mondelinge behandeling aanwezig te zijn. In de meeste gevallen wil de rechter u nog vragen stellen. Het is dus wel verstandig om bij deze mondelinge behandeling aanwezig te zijn. Wanneer u niet verschijnt zal de rechtbank zonder uw eventuele mondelinge toelichting een beslissing nemen.

Indienen van aanvullende stukken

Als u of uw gemachtigde nog stukken wil indienen, moet u dat uiterlijk op de 11de dag voorafgaande aan de zitting gebeuren. Wanneer u getuigen wilt horen op de zitting, dan moet u dat tenminste 7 dagen voorafgaande aan de zittingsdatum aan de rechtbank meedelen.

7. Deskundige

Ook na de mondelinge kan de rechtbank nog besluiten een deskundige in te schakelen om nader onderzoek te doen. Dit doet zich weleens voor medische discussies. De rechtbank kan dan bijvoorbeeld alsnog een onafhankelijke specialist vragen om zijn of haar visie op de zaak te geven.

8. Uitspraak

Na de mondelinge behandeling ontvangt u of uw gemachtigde binnen 6 weken de uitspraak van de rechtbank. In deze uitspraak kan staan dat:

 • U niet-ontvankelijk wordt verklaard in uw beroep omdat u niet voldaan heeft aan de formele eisen. U heeft bijvoorbeeld te laat beroep ingesteld.
 • De rechtbank zich onbevoegd verklaard. Het geschil hoort bij een andere rechter thuis.
 • Uw beroep (gedeeltelijk) ongegrond wordt verklaard. U wordt op inhoudelijke gronden (deels) in het ongelijk gesteld.
 • Uw beroep wordt (gedeeltelijk) gegrond verklaard. U wordt (deels) in het gelijk gesteld.

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de uitspraak hoger beroep aantekenen bij de Centrale Raad van Beroep.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven