fbpx
Ga naar content

Hoe wordt de beroepstermijn precies berekend?

Als u het niet (helemaal) eens bent met de beslissing die de uitkeringsinstantie naar aanleiding van uw bezwaarschrift genomen heeft (de zogenaamde beslissing op bezwaar), kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing op bezwaar beroep aantekenen bij de rechtbank.

Ook kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank als de uitkeringsinstantie er (veel) te lang over doet om een beslissing te nemen naar aanleiding van een door u ingediend bezwaarschrift. In dit geval geldt niet de strikte beroepstermijn van 6 weken, maar moet u er voor zorgen dat u binnen een redelijke termijn beroep bij de rechtbank aantekent.

Hoewel hiervoor dus geen exacte termijn te noemen valt, blijkt uit de rechtspraak dat een termijn van 5 tot 6 maanden nog steeds binnen de grenzen van ‘een redelijke termijn’ valt.

Een voorbeeld.

U heeft bezwaar aangetekend tegen een beslissing, waarbij van u een bedrag van 50.000 euro aan bijstandsuitkering wordt teruggevorderd. Keer op keer vraagt de gemeente nieuwe informatie en keer op keer wordt de beslistermijn verlengd. U heeft een aantal keer gebeld, maar wordt van het kastje naar de muur gestuurd. U heeft een brief gestuurd, maar daarop wordt niet gereageerd.

Uw geduld is op en u besluit samen met een advocaat beroep aan te tekenen bij de rechtbank. De rechtbank neemt uw beroep gewoon in behandeling ook al is het beroep pas 4 maanden na het instellen van uw bezwaar bij de gemeente ingediend.

Berekening beroepstermijn

De algemene termijn waarbinnen u beroep moet aantekenen tegen een beslissing op bezwaar is dus 6 weken. Deze 6 weken gaan lopen op de dag na de dagtekening van de beslissing op bezwaar. Soms wordt in de beslissing op bezwaar een afwijkende verzenddatum genoemd. In dat geval start de termijn waarbinnen u beroep aan moet tekenen op de eerste dag na verzending.

U heeft uw beroepschrift op tijd ingediend, wanneer u het binnen de termijn op de post heeft gedaan én het beroepschrift binnen een week na afloop van de beroepstermijn ontvangen is. Het poststempel op de envelop is bepalend voor de datum van verzending. Om bewijsproblemen te voorkomen, is het verstandig om uw beroepschrift per aangetekende post te verzenden.

Een voorbeeld.

U ontvangt een beslissing op bezwaar gedateerd op 3 augustus 2010. Dit is een dinsdag. Op woensdag 4 augustus 2010 begint de beroepstermijn van 6 weken te lopen. U kunt dus uiterlijk op dinsdag 14 september 2010 nog een beroepschrift indienen.

Als u het beroepsschrift op 14 september 2010 per gewone post verstuurt, dan moet het uiterlijk op 21 september 2010 bij de rechtbank zijn binnengekomen. Als u het beroepsschrift per fax indient, dan moet u ervoor zorgen dat het faxbericht uiterlijk op 14 september 2010 om 23:59 uur bij de griffie van de rechtbank ontvangen is.

Let op: U moet bewijzen dat u het beroepschrift tijdig heeft verzonden. Het is dan ook verstandig om het aangetekend te versturen. Een verzendjournaal van een faxbericht is geen bewijs van verzending. De verzenddatum en tijdstip zijn immers zelf in te stellen op het faxapparaat.

Beroepschrift te laat ingediend: wat nu?

Als u uw beroepschrift te laat heeft ingediend, zal het in het algemeen niet meer in behandeling genomen worden. Alleen als de termijnoverschrijding in alle redelijkheid niet uw schuld is geweest en u niet kan worden aangerekend, bestaat er nog een kans dat de rechtbank uw zaak toch in behandeling neemt. Houd er rekening mee dat dit echt uitzonderingssituaties zijn.

U moet bewijzen dat de termijnoverschrijding u in alle redelijkheid niet aan te rekenen was en dat u zo spoedig mogelijk nadat u wel in de gelegenheid was om beroep aan te tekenen, u dit ook gedaan heeft.

Voorbeelden van redenen, die door rechters niet zijn geaccepteerd:

 • vakantie
 • onbekendheid met de Nederlandse taal
 • fouten van een gemachtigde (advocaat of jurist)
 • achterhouden van post door huisgenoten
 • onbekendheid met de wet
 • dyslexie
 • slordigheid vanwege een verhuizing
 • laag opleidingsniveau
 • wachten op informatie van derden

Voorbeelden van redenen, die door rechter wel eens zijn geaccepteerd:

 • opname in inrichting of ziekenhuis
 • een foute vermelding van de beroeptermijn in de beslissing door de uitkerende instantie
 • niet ontvangen van het besluit
 • een ernstig ongeval waardoor u enige tijd bent uitgeschakeld of wanneer uw geestestoestand dusdanig is dat u niet in staat kon worden geacht uw belan¬gen voldoende te behartigen

Als u te laat bent voor het indienen van een beroepschrift, neem dan direct contact op met een advocaat of andere professionele rechtshulpverlener. Hij of zij kan u adviseren over de verdere mogelijkheden in beroep.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven