fbpx
Ga naar content

Hoe verloopt de hoger beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep?

Als u tijdig een hoger beroepsschrift bij de Centrale Raad van Beroep heeft ingediend, zal het verdere verloop van de hoger beroepsprocedure er in chronologische volgorde ongeveer als volgt uitzien:

1. Ontvangstbevestiging

U ontvangt een ontvangstbevestiging van de Centrale Raad van Beroep. Daarmee wordt de ontvangst van uw hoger beroepschrift bevestigd.

2. Toetsing formele vereisten

Na ontvangst bekijkt de Centrale Raad van Beroep allereerst of voldaan is aan alle vereisten, die de wet aan een hoger beroepschrift stelt. Wanneer u bijvoorbeeld:

 • uw hoger beroep niet heeft gemotiveerd
 • de griffierechten niet heeft voldaan
 • u de uitspraak van de rechtbank niet heeft meegezonden
 • het hoger beroepschrift niet heeft ondertekend

mag u dit binnen een termijn van 4 weken herstellen.

Als u uw hoger beroepschrift te laat heeft ingediend, krijgt u de gelegenheid aan te geven wat hiervan de reden is. In het algemeen zal de Centrale Raad van Beroep alleen in zeer uitzonderlijke situaties een hoger beroepschrift in behandeling nemen dat te laat is ingediend.

3. Eventuele snelle beslissing

De Centrale Raad van Beroep kan in deze fase al een beslissing nemen zonder de inhoud van uw zaak verder te onderzoeken. Dit doet de Centrale Raad van Beroep als zij van mening is dat uw hoger beroep ‘niet-ontvankelijk’ of ‘kennelijk ongegrond’ is.

Kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond

Een hoger beroep kan als niet-ontvankelijk beoordeeld worden, wanneer de gronden te laat zijn ingediend of de vereiste gegevens niet zijn aangeleverd nadat de Centrale Raad van Beroep u daarom nogmaals heeft verzocht.

Uw hoger beroepsschrift zal door de Centrale Raad van Beroep kennelijk ongegrond worden verklaard als overduidelijk is dat uw hoger beroep geen kans van slagen maakt.

Een voorbeeld.

Uw hoger beroep zal als ongegrond beoordeeld worden, wanneer u bijvoorbeeld hoger beroep heeft aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank dat u op uw 60ste geen AOW-uitkering krijgt. Omdat de wet aangeeft dat u pas recht heeft op AOW vanaf uw 65ste, zal de Centrale Raad van Beroep uw zaak verder niet onderzoeken. U hoger beroepschrift wordt dan direct ongegrond beoordeeld.

4. Vooronderzoek

Als uw beroepschrift aan alle vereisten voldoet, dan vindt een zogenaamd vooronderzoek plaats. Tijdens dit vooronderzoek:

 • stuurt de Centrale Raad van Beroep het hoger beroepschrift door aan de uitkeringsinstantie
 • krijgt de uitkeringsinstantie de gelegenheid schriftelijk te reageren op het hoger beroepschrift
 • vraagt de Centrale Raad van Beroep de stukken op bij de uitkerende instantie en stuurt deze door aan u
 • kan de Centrale Raad van Beroep een deskundige inschakelen om de zaak nog eens te onderzoeken
 • kan de Centrale Raad van Beroep beslissen nadere inlichtingen te vragen
 • kan de Centrale Raad van Beroep beslissen getuigen te horen

Let op: In uw hoger beroepschrift kunt u de Centrale Raad van Beroep vragen om u alle dossierstukken toe te zenden. Dit betekent niet dat u kunt wachten met het indienen van de gronden tot na ontvangst van deze stukken.

5. Eventuele schriftelijke afhandeling

Na sluiting van het vooronderzoek kan de Centrale Raad van Beroep de zaak schriftelijk afhandelen, zonder dat een rechtszitting heeft plaatsgevonden. Dit kan alleen wanneer u en de uitkeringsinstantie daarmee akkoord gaan.

6. Mondelinge behandeling

Van de rechtbank ontvangt u een uitnodiging voor een mondelinge behandeling. U krijgt daarmee de gelegenheid om uw beroepsgronden mondeling toe te lichten. Wanneer u gebruik maakt van een professionele gemachtigde, zoals een advocaat of een vertegenwoordiger van de vakbond, ontvangt uw gemachtigde de uitnodiging. In het algemeen zal deze gemachtigde op de mondelinge behandeling namens u het woord voeren.

In het algemeen zal uw zaak door drie rechters behandeld worden. In vaktaal noemt men dit een meervoudige kamer. Behalve de rechters is er ook een griffier aanwezig. Deze maakt verslag maakt van de zitting.

U bent in het algemeen niet verplicht bij de mondelinge behandeling aanwezig te zijn. In de meeste gevallen wil de rechter u nog vragen stellen. Het is dus wel verstandig om bij deze mondelinge behandeling aanwezig te zijn. Wanneer u niet verschijnt zal de Centrale Raad van Beroep zonder uw eventuele mondelinge toelichting een beslissing nemen.

Indienen van aanvullende stukken

Als u of uw gemachtigde nog stukken wil indienen, moet u dat uiterlijk op de 11de dag voorafgaande aan de zitting gebeuren. Wanneer u getuigen wilt horen op de zitting, dan moet u dat tenminste 7 dagen voorafgaande aan de zittingsdatum aan de Centrale Raad van Beroep meedelen.

7. Deskundige

Ook na de mondelinge kan de Centrale Raad van Beroep nog besluiten een deskundige in te schakelen om nader onderzoek te doen. Dit doet zich weleens voor medische discussies. De Centrale Raad van Beroep kan dan bijvoorbeeld alsnog een onafhankelijke specialist vragen om zijn of haar visie op de zaak te geven.

8. Uitspraak

Na de mondelinge behandeling ontvangt u of uw gemachtigde binnen 6 weken de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. In deze uitspraak kan staan dat:

 • U niet-ontvankelijk wordt verklaard in uw beroep omdat u niet voldaan heeft aan de formele eisen. U heeft bijvoorbeeld te laat beroep ingesteld.
 • De Centrale Raad van Beroep zich onbevoegd verklaard. Het geschil hoort bij een andere rechter thuis.
 • Uw hoger beroep (gedeeltelijk) ongegrond wordt verklaard. U wordt op inhoudelijke gronden (deels) in het ongelijk gesteld.
 • Uw hoger beroep wordt (gedeeltelijk) gegrond verklaard. U wordt (deels) in het gelijk gesteld.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechterlijke instantie in Nederland op het gebied van de sociale zekerheid. U kunt tegen een uitspraak van deze instantie dan ook niet meer in beroep. U zult zich bij de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep moeten neerleggen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven