fbpx
Ga naar content

Hoe wordt de hoger beroepstermijn precies berekend?

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank in het kader van de beroepsprocedure, dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van de uitspraak hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

Berekening hoger beroepstermijn

De algemene termijn waarbinnen u hoger beroep moet aantekenen tegen de uitspraak van de rechtbank is dus 6 weken. Deze 6 weken gaan lopen op de dag na de dagtekening van de uitspraak van de rechtbank.

U heeft uw hoger beroepschrift op tijd ingediend, wanneer u het binnen de termijn op de post heeft gedaan én het hoger beroepschrift binnen een week na afloop van de hoger beroepstermijn ontvangen is. Het poststempel op de envelop is bepalend voor de datum van verzending. Om bewijsproblemen te voorkomen, is het verstandig om uw beroepschrift per aangetekende post te verzenden.

Een voorbeeld.

U ontvangt een uitspraak van de rechtbank. Op deze uitspraak staat aangegeven dat de uitspraak op dinsdag 3 augustus 2010 aan u verzonden is. De hoger beroepstermijn begint nu te lopen op woensdag 4 augustus 2010. U kunt vervolgens uiterlijk tot en met dinsdag 14 september 2010 een beroepschrift indienen bij de Centrale Raad van Beroep.

Als u het beroepschrift per gewone post verzendt op 14 september 2010, dan moet het uiterlijk op 21 september 2010 bij de Centrale Raad van Beroep ontvangen zijn. De Centrale Raad van Beroep controleert aan de hand van de stempel op de postzegel wanneer het beroepschrift verzonden is. 

Als u per fax een beroepschrift indient, dan moet het uiterlijk op 14 september 2010 om 23.59 uur bij de Centrale Raad van Beroep ontvangen zijn.

Let op: U moet bewijzen dat u het hoger beroepschrift tijdig heeft verzonden. Het is dan ook verstandig om het aangetekend te versturen. Een verzendjournaal van een faxbericht is geen bewijs van verzending. De verzenddatum en tijdstip zijn immers zelf in te stellen op het faxapparaat.

Hoger beroepschrift te laat ingediend: wat nu?

Als u uw hoger beroepschrift te laat heeft ingediend, zal het in het algemeen niet meer in behandeling genomen worden. Alleen als de termijnoverschrijding in alle redelijkheid niet uw schuld is geweest en u niet kan worden aangerekend, bestaat er nog een kans dat de Centrale Raad van Beroep uw zaak toch in behandeling neemt. Houd er rekening mee dat dit echt uitzonderingssituaties zijn.

U moet bewijzen dat de termijnoverschrijding u in alle redelijkheid niet aan te rekenen was en dat u zo spoedig mogelijk nadat u wel in de gelegenheid was om beroep aan te tekenen, u dit ook gedaan heeft.

Voorbeelden van redenen, die door rechters niet zijn geaccepteerd:

 • vakantie
 • onbekendheid met de Nederlandse taal
 • fouten van een gemachtigde (advocaat of jurist)
 • achterhouden van post door huisgenoten
 • onbekendheid met de wet
 • dyslexie
 • slordigheid vanwege een verhuizing
 • laag opleidingsniveau
 • wachten op informatie van derden

Voorbeelden van redenen, die door rechter wel eens zijn geaccepteerd:

 • opname in inrichting of ziekenhuis
 • een foute vermelding van de beroeptermijn in de beslissing door de uitkerende instantie
 • niet ontvangen van het besluit
 • een ernstig ongeval waardoor u enige tijd bent uitgeschakeld of wanneer uw geestestoestand dusdanig is dat u niet in staat kon worden geacht uw belan¬gen voldoende te behartigen

Als u te laat bent voor het indienen van een hoger beroepschrift, neem dan direct contact op met een advocaat of andere professionele rechtshulpverlener. Hij of zij kan u adviseren over de verdere mogelijkheden in hoger beroep.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven