Ga naar content

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitkomst van de bezwaarprocedure?

Als u het niet (helemaal) eens bent met de beslissing die de uitkeringsinstantie naar aanleiding van uw bezwaarschrift genomen heeft (de zogenaamde beslissing op bezwaar), kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing op bezwaar beroep aantekenen bij de rechtbank.

Ook kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank als de uitkeringsinstantie er (veel) te lang over doet om een beslissing te nemen naar aanleiding van een door u ingediend bezwaarschrift.

Beroepsclausule

Wanneer u het dus niet eens bent met de beslissing op bezwaar, kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing op bezwaar beroep aantekenen bij de rechtbank. Een beslissing op bezwaar ziet er uit als een gewone brief van de betreffende uitkeringinstantie. Bovenaan deze brief staan vaak de woorden ‘beslissing op bezwaar’.

In een beslissing op bezwaar is een zogenaamde beroepsclausule opgenomen. Dat is een alinea in de brief (meestal aan het einde van de brief) waarin staat dat het mogelijk is om beroep aan te tekenen tegen de beslissing die in de brief vermeld staat. Ook staat in deze alinea de termijn waarbinnen het beroepschrift moet worden ingediend en bij welke rechtbank. Dit is standaard een termijn van 6 weken.

Beroep aantekenen

Het is belangrijk om de beslissing op bezwaar goed te lezen omdat in de beslissing op bezwaar staat wat uw rechten en plichten zijn nadat u bezwaar heeft aangetekend. Als u het niet of gedeeltelijk niet eens bent met de inhoud van deze beslissing, kunt u de rechter vragen om uw zaak nog eens opnieuw te beoordelen. Dit noemt men ‘beroep aantekenen.’

Let op: als u geen of te laat beroep aantekent, staat de inhoud van de beslissing op bezwaar vast. U kunt dan niets meer tegen deze beslissing ondernemen.

Een voorbeeld.

U heeft door een fout van het SVB teveel AOW ontvangen. Het SVB eist 5.000 euro van u terug. U bent het wel met het SVB eens dat u teveel AOW heeft ontvangen, maar volgens u gaat het om hooguit 2.500 euro. U stelt bezwaar in tegen de beslissing van het SVB om 5.000 euro van u terug te eisen. Het SVB blijft bij haar beslissing. Als u geen beroep aantekent, komt vast te staan dat u 5.000 euro moet terugbetalen.

Beroepschrift

U tekent beroep aan door het indienen van een zogenaamd beroepsschrift. Een beroepschrift is kort gezegd een brief gericht aan de sector bestuursrecht van de rechtbank, waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de beslissing die de uitkeringsinstantie genomen heeft naar aanleiding van uw bezwaarschrift.

Het beroepschrift moet in elk geval de volgende gegevens bevatten:

  • uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en woonplaats
  • met welke beslissing u het niet eens bent
  • waarom u het niet eens bent met deze beslissing
  • wat de rechtbank volgens u zou moeten beslissen
  • een dagtekening (de datum) en uw handtekening

Het beroepschrift moet u of uw juridische adviseur in tweevoud aan de rechtbank zenden. Voeg in elk geval een kopie van de beslissing op bezwaar (de beslissing van de uitkeringsinstantie waar u het niet mee eens bent) toe aan uw beroepsschrift.

Verder is het raadzaam zoveel mogelijk bewijsstukken, die uw standpunt ondersteunen mee te zenden met het beroepschrift. Denkt u bijvoorbeeld aan loonstroken, arbeidsovereenkomsten, verklaringen en medische gegevens.

Voorlopig beroepschrift

Als u meer tijd nodig heeft om uw beroep te onderbouwen, kunt u ook binnen de beroepstermijn een ‘voorlopig’ beroepschrift indienen. Dit is een heel kort beroepsschrift waarin u nog niet uitgebreid ingaat op de bezwaren die u heeft tegen de beslissing van de uitkeringsinstantie. In feite dient u een voorlopig beroepschrift in omdat u wilt voorkomen dat u de termijn voor het instellen van beroep laat verlopen.

In het beroepschrift moet u dan wel aangeven dat u zo spoedig mogelijk uitgebreid zult aangeven waarom u niet eens bent met de beslissing. U krijgt dan van de rechtbank daarna een termijn waarbinnen u de redenen (de ‘gronden’) van het beroep alsnog moet indienen. Meestal is deze termijn 4 weken.

Let op: u mag zelf (voorlopig) beroep aantekenen. Toch is het vaak raadzaam een advocaat of een andere professioneel rechtshulpverlener in te schakelen. Een professional weet meestal beter welke argumenten tot een succesvol beroep kunnen leiden.

Verzend uw beroepschrift aangetekend

Het is verstandig om uw beroepschrift aangetekend te versturen. Daarmee kunt u aantonen dat u het beroepschrift (op tijd) heeft verstuurd.

U mag het beroepschrift ook per fax verzenden. Houd er wel rekening mee dat een verzendjournaal van een faxbericht geen bewijs van verzending is. Datuminstellingen kunnen op een faxapparaat namelijk handmatig aangepast worden.

Als u uw beroepschrift toch per fax verzendt, neem dan telefonisch contact op met de rechtbank of het beroepschrift goed is aangekomen. Noteer vervolgens de naam van de medewerker bij de rechtbank die u deze telefonische bevestiging geeft.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven