fbpx
Ga naar content

Sollicitatieplicht in de WW

De sollicitatieplicht is een van de belangrijkste plichten uit de Werkloosheidswet (WW). De bedoeling hiervan is uiteraard dat de periode van werkloosheid zo kort mogelijk is en u zo spoedig mogelijk weer aan het werk bent.

U moet dus solliciteren, werk aanvaarden als het u wordt aangeboden en u moet ook beschikbaar zijn voor werk. Met dat laatste wordt bedoeld dat het bijvoorbeeld niet de bedoeling is dat u zo druk bent andere activiteiten, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, dat u voor solliciteren geen tijd hebt. De sollicitatieplicht ontstaat zodra u weet dat u ontslagen gaat worden.

Een voorbeeld.
Arie krijgt in oktober te horen dat hij per 1 februari ontslagen zal worden. Hij weet niet zeker of hij per 1 februari al een andere baan heeft. Arie zal dus al direct moeten beginnen met solliciteren. Bewijzen daarvan moet hij bewaren, zodat hij later kan aantonen dat hij gesolliciteerd heeft.

Hoe vaak moet ik in de WW solliciteren?
U vraagt de WW-uitkering aan bij het UWV. De werkcoach van het UWV zal met u afspraken maken over uw sollicitatieplicht en aangeven hoe vaak u moet solliciteren. Ook maakt hij afspraken hoe u werk gaat zoeken. Dat is voor iedereen anders.

Bewaren van sollicitatiebewijzen
Het is belangrijk dat u alle documenten waaruit blijkt dat u gesolliciteerd hebt, bewaart. Het UWV kan hiernaar vragen. Deze bewijsstukken moet u twee jaar bewaren, ook als u al weer aan het werk bent. U kunt uw sollicitatiebrieven ook bewaren in de Werkm@p.

Sollicitatieplicht bij langdurige werkloosheid
Als u langer dan een half jaar werkloos bent, moet u zich flexibeler opstellen. Dat betekent dat u genoegen moet nemen met functies onder uw niveau, waarin u minder verdient en een langere reistijd hebt. Ook kan het UWV van u verlangen dat u tijdelijk werk accepteert.

Een voorbeeld.
Wim is na 15 jaar werk ontslagen. Hij had een functie op MBO-niveau en is al een negen maanden op zoek naar werk. Dat heeft hij nog steeds niet gevonden. De kerst nadert en een bedrijf is op zoek naar werknemers die een maand lang kerstpakketten gaan inpakken. Als Wim deze baan wordt aangeboden moet hij deze accepteren. Doet hij dat niet dan, zal hij op zijn uitkering worden gekort.

Sollicitatieplicht na één jaar werkloosheid
Als u langer dan één jaar werkloos bent, moet u zelfs alle arbeid aanvaarden ongeacht het niveau. Dus ook van hoogopgeleide werklozen wordt verwacht dat zij desnoods laaggeschoolde arbeid accepteren. Om te voorkomen dat dit grote negatieve gevolgen kan hebben voor het inkomen van de langdurige werklozen, wordt deze arbeidsinkomsten verrekend met de WW. Het accepteren van laaggeschoolde en laagbetaalde arbeid betekent dus niet dat uw inkomen daardoor ook daalt.

Vrijstelling sollicitatieplicht
U kunt een vrijstelling van de sollicitatieplicht krijgen:

  • een jaar voorafgaande aan uw pensioengerechtigde leeftijd, of
  • als u een toegestane scholing volgt, tot twee maanden voor het einde van de scholing, of
  • als u toestemming hebt om op vakantie te gaan, tijdens de vakantie

Verder kunt u ontheffing van de sollicitatieplicht vragen:

  • als u iets ernstigs overkomt, bijvoorbeeld het overlijden van een familielid of als uw huis afbrand, of
  • als u mantelzorg of vrijwilligerswerk verricht

De ontheffing is altijd tijdelijk en moet vooraf worden aangevraagd. Ontheffing voor vrijwilligerswerk wordt alleen gegeven als dat past in uw re-integratietraject.

U moet meewerken aan een opleiding, (om)scholingen, aan het opstellen van een re-integratievisie of re-integratieplan
Het kan zijn dat u niet zonder hulp aan het werk komt. Het UWV kan u daarbij helpen, bijvoorbeeld met solliciteren of met een proefplaatsing waarbij u drie maanden met behoud van uitkering bij een werkgever aan de slag gaat. Ook kan men u een competentietest afnemen om te zien waar u goed in bent. Daarnaast behoort scholing en omscholing tot de mogelijkheden. De kosten daarvan komen voor uw rekening. Het UWV heeft geen budget meer om deze kosten te betalen. Is de kans klein dat u werk vindt? Dan kan de werkcoach bij het UWV een re-integratietraject voorstellen. Meewerken betekent dus ook dat als u niet meewerkt u gekort kunt worden op uw uitkering. U moet bijvoorbeeld gemaakte afspraken nakomen. Bent u het niet eens met verplichtingen die u worden opgelegd, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Een voorbeeld.
Marleen is na een dienstverband van 12 jaar ontslagen. Het is moeilijk voor haar om aan het werk te komen. Er wordt een re-integratieplan opgesteld dat zou moeten leiden tot werk. Marleen is teleurgesteld over de ondersteuning. Er zijn wel veel gesprekken gevoerd, maar die hebben tot niets geleid. Zij wordt door het UWV opgeroepen om haar re-integratie te evalueren. Marleen verschijnt niet, er valt volgens haar niets te evalueren. Het UWV legt dan een maatregel op waarbij haar uitkering gedurende 16 weken met 20% wordt gekort.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven